ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ 600 000 000 000 ΔΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015