ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ (ΦΕΚ)

2020-04-11

Ο ΝΟΜΟΣ 4682/2020 ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η Π.Ν.Π. ΤΗΣ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.

Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διά-
δοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορω-
νοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Κύρωση της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 25.2.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»,
που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 42 Φύλλο της Εφημε-
ρίδας της Κυβερνήσεως (τ.Α΄) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό
προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5, την παράγραφο
3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21
του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπι-
σθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση
κορωνοϊού.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης
και περιορισμού της διάδοσης της νόσου
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης
ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβα-
ρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλο-
νται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης,
καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.
2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται:
(α) στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργα-
στηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση,
εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώ-
πων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί
να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο,
(β) στην επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών
ελέγχων, καθώς και μέτρων προληπτικής υγειονομικής
παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής αγωγής
και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται
από περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση
της νόσου,
(γ) στην επιβολή προληπτικών ελέγχων υγειονομικής
φύσεως και κλινικών ή εργαστηριακών ελέγχων σε όλα ή
επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω
αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών
συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου,
(δ) στον προσωρινό περιορισμό, εν όλω ή εν μέρει, των
αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών
συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου,
(ε) στον προσωρινό περιορισμό προσώπων των περι-
πτώσεων (α) και (β) υπό συνθήκες που αποτρέπουν την
επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε
να προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσω-
ρινού περιορισμού δύναται να υλοποιείται σε κατάλληλο
χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού
ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκατα-
στάσεις προσωρινής διαμονής, ή και κατ' οίκον, ανάλογα
με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου,
ΠΗΓΗ:
https://epistimonikos.wordpress.com/